top of page

Kişisel Veri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamında Açıklama ve Aydınlatma Metni

Sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle PİNNA PSİKOLOJİ ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla PİNNA PSİKOLOJİ, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, PİNNA PSİKOLOJİ internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir. 

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

 

6698 sayılı KVKK'nun 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. 

KVKK hükümlerine göre PİNNA PSİKOLOJİ, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla PİNNA PSİKOLOJİ, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz PİNNA PSİKOLOJİ’dir. 

 

PİNNA PSİKOLOJİ 

Kurum Adresi: Caddebostan, Bağdat Cd. No:300/13, 34728 Kadıköy/İstanbul

Kurum KEP Adresi: info@pinnapsikoloji.com 

Kurum Mail Adresi: info@pinnapsikoloji.com 

Kurum Telefon Numarası: 0532 172 70 27

 

3. Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır. 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda; 

 1. PİNNA PSİKOLOJİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması;

 2. PİNNA PSİKOLOJİ tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, danışanlarımızın ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; 

 3. Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve amacıyla işliyoruz.

 4. İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; kurumumuzun ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, kurumsal işleyişinin sağlanması, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

 5. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması kurumumuzun internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, kurumumuza talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, kurumumuz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

 6. Kuruma ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 

5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

PİNNA PSİKOLOJİ olarak;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

 2. Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, PİNNA PSİKOLOJİ’de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

 

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuzda KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; danışanla ilgili uzman psikolog arasında kalmaktadır. Kişisel verileriniz diğer bir psikoloğa ya da bir başkasına hiçbir zaman aktarılmamaktadır.

8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, PİNNA PSİKOLOJİ tarafından verilen hizmete bağlı olarak sadece iletişim bilgileri ile vergisel yükümlülükler açısından işlenmektedir. 

Danışan ile psikolog arasındaki süreçte elde edilen kişisel veriler PİNNA'ya aktarılmamaktadır. Ayrıca bu bilgiler bilgi işlem sistemlerine işlenmemektedir.

 

9. Nasıl Koruyoruz?

PİNNA PSİKOLOJİ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve danışanlarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve kurum içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK madde 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda kurumumuz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri PİNNA PSİKOLOJİ tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

11. Başvurunun Yapılması

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, info@pinnapsikoloji.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru talep formuna “KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formu” linkten ulaşabilirsiniz. 

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

“KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formu”  için tıklayınız.

bottom of page