top of page

Pinna Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Pinna Psikoloji için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Sizlerle ilgili hiçbir bilgiyi (randevu gün/saat bilgileriniz de dahil) herhangi bir üçüncü kişiyle (buna aile yakınlarınız da dahildir) paylaşmamaktayız. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için Pinna Psikoloji içerisinde gerekli bütün tedbirleri aldık. Pinna Psikoloji ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda kurumumuzda yürürlüğe konulan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz. 

Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikayetlerinize karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.

Saygılarımızla,

PİNNA PSİKOLOJİ

Gizlilik Politikası

1. Amacı 

Bugüne kadar PİNNA PSİKOLOJİ (bundan sonra Pinna olarak anılacaktır) olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmakta ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerin korunması, kurumumuzun temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de Pinna’da, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve gizliliği vazgeçilmez bir ilke olarak kabul etmiştik. Pinna olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da sizlere taahhüt etmekteyiz. 

2. Kapsamı ve Değiştirilmesi 

Pinna tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak hazırlanmıştır. 

Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, sadece danışanlarla iletişim kurabilmek ve onları takip edebilmek amacıyla işlenmektedir.

Pinna Gizlilik Politikası, danışanlarımız ve çalışanlarımızdan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Kurumumuz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi/Yönergemizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile, değiştirme hakkına sahiptir. 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Pinna, topladığı ya da kendisine diğer kurumlardan gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Pinna, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine önem verir. 

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Pinna, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. 

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Pinna, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Pinna, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. 

 

Önemle belirtelim ki, Pinna, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkelere uymayı taahhüt eder.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

KVKK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Pinna tarafından hazırlanmış ve internet sayfanızda sizlere sunulmuştur. 

Kişisel verileri işlenen kişiler, Pinna tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Pinna olarak bu haklara saygılıyız.

 

5. ​Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi 

 

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre Pinna’ya ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar Pinna’da işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Pinna’ya intikal eden veriler kural olarak bilişim sistemlerine aktarılmaz. Sadece iletişim ve takvime ilişkin bilgiler isteme kaydedilir ve bunun dışında hiçbir veri kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. 

6. Kişisel Verilerin Silinmesi 

 

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında kurumumuz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

7. Doğruluk ve Veri Güncelliği 

 

Pinna bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Bunlar danışanla uzman çalışanımız arasında her türlü gizliliğe riayetle saklanır. Pinna, müşteriler ya da Pinna ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. 

8. Gizlilik ve Veri Güvenliği 

 

Kişisel veriler gizlidir ve Pinna bu gizliliğe riayet etmektedir. Sizlerle ilgili hiçbir bilgiyi (buna randevu gün/saat bilgileriniz de dahildir) herhangi bir üçüncü kişiyle (buna aile yakınlarınız da dahildir) paylaşmamaktayız. Kişisel verilere Pinna içinde ancak ilgili uzman çalışan ulaşabilir. Pinna olarak danışanlarımızın konuştukları psikologlardan bilgi alma hakkımız olmadığı gibi, danışan-psikolog gizliliğine riayet esastır. Danışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede gerekli uyarıların yapılması, eğitimlerin verilmesi, yazılımların standartlara uygun olması ve Pinna içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

9. Veri İşleme Amaçları

 

Pinna’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. 

10. Danışan Verisi 

 

Danışanlar ve muhtemel danışanlarımızla bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, danışan ve psikolog arasında ve sadece kendisinde kalmak ve danışanla ilgili takip yapılabilmesi amacıyla işlenir.

11. Pinna’nın Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri 

 

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Bunlara danışanın ad ve soyadının faturalarda yer alması örnek olarak verilebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

 

12. Pinna’nın Veri İşlemesi 

 

Pinna’nın sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz ve başkalarına verilemez ve aktarılamaz.

13. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 

 

Pinna, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini alır. Pinna’da özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenir.

14. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet 

 

Pinna’ya ait internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel veriler toplanmamakta, işlenmemektedir.  Web sayfalarımızda çerez kullanılmamaktadır. 

15. Çalışanlarımıza Ait Veriler

 

a. İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi 

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Pinna, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

b. Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

Pinna, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

c. Çalışanların Yararına İşlemeler 

Pinna, özel sağlık sigortaları gibi çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Pinna, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

d. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

Pinna, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir.

e. Telekomünikasyon ve İnternet 

Pinna içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan Pinna’nın kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Pinna bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

16. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılmaması İlkesi

 

Kişisel veriler, Pinna tarafından yurt içine ya da yurt dışına asla aktarılmaz. Danışanlardan alınan veriler sadece ilgili psikolog tarafından bilinir ve başkaları ile de paylaşılmaz.

17. İlgili Kişinin Hakları

 

Pinna, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.  

Pinna tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Buna karşın,

Pinna, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Pinna resmi internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak Pinna’ya iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da Pinna’ya ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

Pinna, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

18. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Pinna’daki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. Sizlerle ilgili hiçbir bilgi (randevu gün/saat bilgileriniz de dahil) herhangi bir üçüncü kişiyle (buna aile yakınlarınız da dahildir) paylaşılamaz.

19. İşlem Güvenliği 

Pinna tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

20. İhlallerin Bildirimi

Pinna, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

“KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formu” için tıklayınız.

bottom of page